Cookies

W serwisie webstorm.pl stosowane s???? pliki „cookies”. Mo??esz okre??li???? warunki przechowywania lub dost????pu do Twoich danych zmieniaj????c ustawienia „cookies” w swojej przegl????darce.

Niniejsza „Polityka prywatno??ci” s??u??y wyja??nieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych, firmy B????d?? Gotowy Sporting Sp. z o.o. , u??ywane s???? pliki „cookies” oraz w jaki sposób u??ytkownik mo??e okre??li???? warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie z tej strony wyra??asz zgod???? na stosowanie ciasteczek zgodnie z t???? Polityk???? prywatno??ci.

Czym s???? pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które s???? przechowywane w przegl????darce lub na dysku twardym komputera u??ytkownika strony internetowej, na której stosowane s???? pliki „cookies”. W przypadku ponownej wizyty u??ytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalaj???? na rozpoznanie urz????dzenia ko??cowego u??ytkownika i dostosowanie strony do jego preferencji.

Jakie funkcje pe??ni???? pliki „cookies”?

Pliki „cookies” mog???? pe??ni???? ró??ne funkcje. Podstawowe z nich to zapami????tywanie preferencji u??ytkownika i dostosowywanie do nich zawarto??ci stron internetowych, umo??liwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub mo??liwo?????? polecenia u??ytkownikowi tre??ci, które s???? dla niego najbardziej odpowiednie.

W jakim celu stosujemy pliki „cookies”?

Pliki „cookies” stosujemy na naszych stronach internetowych w nast????puj????cych celach:

Konfiguracji serwisu - umo??liwiaj???? ustawienia funkcji i us??ug w serwisie.
Uwierzytelniania - umo??liwiaj???? informowanie gdy u??ytkownik jest zalogowany, dzi????ki czemu witryna mo??e pokazywa???? odpowiednie informacje i funkcje.
Reklamy - umo??liwiaj???? wy??wietlanie reklam, które s???? bardziej interesuj????ce dla u??ytkowników, a tak??e personalizowanie reklam.
Analizy i badania zachowa?? u??ytkowników - umo??liwiaj???? odczytanie preferencji u??ytkowników i poprzez ich analiz???? ulepszanie i rozwijanie produktów i us??ug. Zbieranie informacji odbywa si???? anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych u??ytkowników.

Jakich plików „cookies” u??ywamy?

Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzajów plików cookies, które wyró??niamy ze wzgl????du na nast????puj????ce kryteria:

 

Ze wzgl????du na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urz????dzeniu ko??cowym u??ytkownika – stosujemy zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przegl????darki), jak i pliki, które nie s???? kasowane po zamkni????ciu przegl????darki i pozostaj???? w urz????dzeniu u??ytkownika na okre??lony czas lub bez okresu wa??no??ci.
Ze wzgl????du na pochodzenie wystawcy – stosujemy zarówno w??asne pliki „cookies”, jak i pliki „cookies” zewn????trzne, pochodz????ce od partnerów, z którymi wspó??pracujemy.
Ze wzgl????du na ingerencj???? w prywatno?????? u??ytkownika – najcz??????ciej stosujemy pliki „cookies” potrzebne do umo??liwienia dzia??ania funkcjonalno??ci witryny, których stosowanie nie polega na ??ledzeniu u??ytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy tak??e pliki „cookies“ do ??ledzenia zachowa?? u??ytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalaj????cych zidentyfikowa???? dane osobowe konkretnego u??ytkownika.

Czy u??ywamy plików „cookies” pochodz????cych od podmiotów trzecich?

Tak, stosujemy zewn????trzne pliki cookies, pochodz????ce od podmiotów, z którymi wspó??pracujemy, takich jak Google, Facebook oraz od podmiotów realizuj????cych dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, ??e sposób dzia??ania niektórych plików „cookies” pochodz????cych od partnerów zewn????trznych mo??e by???? inny, ni?? przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie si???? z informacjami na temat tych plików „cookies” dost????pnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

Jak usun???????? lub zablokowa???? pliki „cookies”?

Domy??lne ustawienia przegl????darki internetowej zazwyczaj pozwalaj???? na umieszczanie plików „cookies” w urz????dzeniu ko??cowym u??ytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawie?? przegl????darki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyra??eniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

U??ytkownik mo??e zmieni???? domy??lne ustawienia przegl????darki w celu unikni????cia zamieszczenia plików cookie na jego urz????dzeniu. Opis konfiguracji plików cookie dla poszczególnych przegl????darek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari.

Nale??y jednak pami????ta????, ??e usuni????cie lub blokada plików „cookies” mo??e wi????za???? si???? z tym, ??e niektóre sekcje naszych stron internetowych nie b????d???? funkcjonowa??y poprawnie. W szczególno??ci blokada plików cookies uniemo??liwia logowanie w naszym serwisie lub korzystanie z „Koszyka”.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia mo??liwie najwy??szej jako??ci administrowania serwisem. Ponadto s??u?????? nam one do sporz????dzania statystyk dotycz????cych sposobu korzystania przez u??ytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie s???? ujawniane osobom trzecim, za wyj????tkiem upowa??nionych przepisami prawa organów w??adzy publicznej.